تبیین رابطه دستیابی به داده های دقیق و سریع با تحلیل اطلاعات نظامی در جنگ شبکه محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جامع امام حسین(ع)

2 ی

چکیده

با پیدایش جنگ های نسل چهارم، تاکید ویژه ای بر حسگرها و شبکه ها، به منظور پیشبرد راهبردهای نظامی می شود. مفهوم اقدامات شبکه محور، سنگ بنای برتری نظامی در عصر اطلاعات شده است. پایه اصلی جنگ شبکه محور، وجود بسترهای ارتباطی ایمن برای دسترسی به داده های متنوع در سطحی گسترده است. تجمع داده های جمع آوری شده از منابع مختلف و تحلیل این داده ها در یک چارچوب ساختارمند، کاری پیچیده و دشوار است و نیازمند بسترسازی ویژه ای دارد.
پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین دستیابی به داده های دقیق و سریع و تحلیل اطلاعات نظامی در جنگ شبکه محور است تا از این طریق تصویر روشنی از وضعیت برتری و تسلط اطلاعاتی در جنگ احتمالی آینده پیش روی تصمیم گیران قرار دهد.
یافته های اولیه پژوهش نشان می دهد که فرایند دستیابی به اطلاعات دقیق و به موقع با هوشمندی شبکه‌های فرماندهی و کنترل پیوند مستقیم دارد و تحلیل اطلاعات نظامی دقیق نیز مستلزم کسب داده-های موثق است؛ به عبارتی رابطه دیالکتیکی بین داده‌های موثق و تحلیل واقع‌بینانه وجود دارد. به زعم نگارندگان، حسگرهای جمع‌آوری اطلاعات، شبکه های رایانه‌ای جهت یکپارچه سازی و پردازش داده‌ها و فن‌آوری های ارتباطی برای انتقال سریع اطلاعات، عناصر اصلی فرماندهی و کنترل شبکه‌ای هستند که بسترساز تحلیل اطلاعات نظامی در جنگ شبکه محوراند.

کلیدواژه‌ها