اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

اسماعیل غلامحسینی

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

drgholamhosseiniyahoo.com

سردبیر

سید ابراهیم قلی زاده

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

drgholizadehyahoo.com

مدیر تحریریه

محمود عیوضلو

استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

m.eyvazlouyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

علی سرکارگر اردکانی

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

aliardakaniyahoo.com

سید یحیی صفوی

استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)

smgihu.ac.ir

عباس علی پور

استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

aivan31gmail.com

محمود عیوضلو

استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

m.eyvazlouyahoo.com

اسماعیل غلامحسینی

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

drgholamhosseiniyahoo.com

بهرام فرجی

استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

djkls111111111ihu.ac.ir

سید ابراهیم قلی زاده

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

drgholizadehyahoo.com

رضا ملاحسینی

استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

rmakavirestangmail.com

محمد حسین افشردی

دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

njkbvfsdknbfkihu.ac.ir

رضا جنیدی

استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

rj.ir2013gmail.com

مهدی چمنی مقدم

استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

mechmoghadamgmail.com

زهرا حجازی زاده

استاد دانشگاه خوارزمی

ndvkjsfdhldngihu.ac.ir

علیرضا رحیمی

استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

kndfkjslihu.ac.ir

محمد حسین رامشت

استاد دانشگاه اصفهان

fnjkgvfdhihlihu.ac.ir

محمدرضا زیرکی

استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

rezazeerakyahoo.com

حسن سعادتی

استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

saadati64yahoo.com