اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی کریم زاده

استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

karimzadeali77gmail.com

سردبیر

عباس علی پور

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

aivan31gmail.com

جانشین سردبیر

محمدرضا زیرکی

جغرافیا استادیار

rezazeerakyahoo.com

دبیر تخصصی

شهرام امیری

استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

m.eyvazlouyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

محمد حسین افشردی

دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

njkbvfsdknbfkihu.ac.ir

سید یحیی صفوی

استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)

smgihu.ac.ir

عباس علی پور

استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

aivan31gmail.com

اسماعیل غلامحسینی

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

drgholamhosseiniyahoo.com

بهرام فرجی

استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

djkls111111111ihu.ac.ir

محمدرضا زیرکی

استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

rezazeerakyahoo.com

مهدی چمنی مقدم

استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

mechmoghadamgmail.com

رضا جنیدی

استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

rj.ir2013gmail.com

زهرا حجازی زاده

استاد دانشگاه خوارزمی

ndvkjsfdhldngihu.ac.ir

محمد حسین رامشت

استاد دانشگاه اصفهان

fnjkgvfdhihlihu.ac.ir

علی کریم زاده

استادیار، دانشگاه جامع امام حسین، تهران، ایران

karimzadeali77gmail.com