این بستر صرفا برای دریافت مقالات با طبقه‌بندی عادی می‌باشد و از بارگذاری مقالات دارای طبقه‌بندی خودداری گردد
شماره جاری: دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 1-165 (فصلنامه بهار) 

هیدروپلتیک رودخانه‌های آمودریا و سیردریا و کنش‌های ژئوپلیتیکی حوضه آبریز

صفحه 61-76

حسن عبدالملکی؛ محسن عابدینی؛ سید جعفر میرخاندوزی؛ مهدی اولج الاملی


شناسنامه نشریه