شماره جاری: دوره 2، شماره 6، تابستان 1398 

6. بررسی فرصت‌ها و چالش‌های امنیتی عشایر در نوار مرزی استان ایلام

صفحه 171-197

حمید پژوهان؛ حسن سعادتی؛ سید علی رضا عزیز موسوی