دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 1-165 (فصلنامه بهار) 
هیدروپلتیک رودخانه‌های آمودریا و سیردریا و کنش‌های ژئوپلیتیکی حوضه آبریز

صفحه 61-76

حسن عبدالملکی؛ محسن عابدینی؛ سید جعفر میرخاندوزی؛ مهدی اولج الاملی


شماره‌های پیشین نشریه

شماره تابستان 1400
فصلنامه بهار