نقش اقلیم نظامی در برگزاری اردوهای رزمی با استفاده از مدل آسایش حرارتی ریمن (مطالعه موردی: شهرستان کنگاور),

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه جغرافیای نظامی امنیتی، دانشکده پیامبر اکرم(ص)، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، تهران

چکیده

آب‌وهوا یکی از مهم‌ترین عوامل جغرافیایی تأثیرگذار بر امور دفاعی و نظامی است کلیه طراحان حوزه دفاعی و نظامی در انتخاب دکترین‌ها، تاکتیک‌ها و حتی در انتخاب نوع تجهیزات نظامی، البسه، تعمیر و نگهداری، ساخت تأسیسات باید همواره مدنظر قرار دهند یکی از دغدغه‌های فرماندهان راهبردی برای برنامه‌ریزی درازمدت، آگاهی از تقویم اقلیم مناطق مختلف است. در این مقاله با استفاده از داده‌های ایستگاه‌های سینوپتیک (دما، رطوبت، باد، درجه ابرناکی و...) در یک دوره 10‌ساله (1390-1380) اثر دمای آسایش محیط در منطقه کنگاور مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته و سپس عناصر اقلیمی تأثیرگذار در عملیات نظامی تعیین و احتمالات وقوع پارامترهای تأثیرگذار بر عملیات نظامی محاسبه و در ادامه با استفاده از روش دمای معادل فیزیولوژیک، آسایش اقلیمی و تنش‌های سرمایی و گرمایی تأثیرگذار بر نیروهای نظامی در طول ماه‌های مختلف سال ارزیابی گردید. همچنین محدوده مورد مطالعه ازلحاظ میزان مطلوبیت شرایط اقلیمی جهت انجام عملیات مختلف نظامی و بر اساس شاخص اقلیم نظامی موردمطالعه قرار گرفت. در این پژوهش، پردازش‌ داده‌ها با استفاده از مدل ریمن صورت گرفته و نتایج به‌دست‌آمده سه شاخص SET و PMV وPET حاکی از آن می‌باشد که مناسب‌ترین زمان برای برگزاری اردوی رزمی در این منطقه ماه‌های اردیبهشت، مهر، آبان است.

کلیدواژه‌ها