اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر یاسر خرمی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

smgihu.ac.ir

سردبیر

عباس علی پور

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

aivan31gmail.com

جانشین سردبیر

کاظم ذوقی بارانی

جغرافیای سیاسی استادیار رشته جغرافیای سیاسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

nonenone.com

دبیر تخصصی

شهرام امیری

استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

m.eyvazlouyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

محمد باقری (افشردی)

جغرافیای سیاسی استاد تمام جغرافیای سیاسی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

nonenone.com

سید یحیی صفوی

استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)

smgihu.ac.ir

عباس علی پور

استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

aivan31gmail.com

اسماعیل غلامحسینی

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

drgholamhosseiniyahoo.com

بهرام فرجی

استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

djkls111111111ihu.ac.ir

محمدرضا زیرکی

استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

rezazeerakyahoo.com

مهدی چمنی مقدم

استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

mechmoghadamgmail.com

رضا جنیدی

استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

rj.ir2013gmail.com

زهرا حجازی زاده

استاد دانشگاه خوارزمی

ndvkjsfdhldngihu.ac.ir

محمد حسین رامشت

استاد دانشگاه اصفهان

fnjkgvfdhihlihu.ac.ir

علی کریم زاده

استادیار، دانشگاه جامع امام حسین، تهران، ایران

karimzadeali77gmail.com

کاظم ذوقی بارانی

جغرافیای سیاسی استادیار رشته جغرافیای سیاسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

none1none.com