جایگاه عوامل جغرافیایی در فرایند طرح‌ریزی‌های عملیاتی جهت دفاع از مقرهای نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

جغرافیای نظامی

چکیده

جغرافیا و بررسی محیطی منطقه و صحنه نبرد و همچنین بررسی تهدیدات حریم مقرهای نظامی یکی از عوامل حیاتی در اشراف اطلاعاتی به موقعیت منطقه می‌باشد که جزو اولین گام ها برای بررسی و طرح ریزی های عملیاتی محسوب گردیده و بی شک بدون شناخت و بررسی دقیق جغرافیای صحنه، هرگونه طرح ریزی و اقدام نظامی موفقیت آمیز نخواهد بود. این پژوهش در پی بررسی و مطالعه نقش جغرافیا در فرایند طرحریزی عملیات نظامی بوده و می کوشد تا از لابلای مراحل طرح و عملیات نقش محوری عوامل جغرافیایی را بازشناسی و مستقلا تبیین نماید. سده ها و شاید هزاران سال است که عملیات های نظامی طرحریزی و اجرا شده و به عناصر جو و زمین و تاثیر متقابل آنها بر عملیات نظامی توجه گردیده و حال نیاز هست که تحت عنوان نقش جغرافیا در طرح ریزی به آنها پرداخته شود. هدف این تحقیق علاوه بر تبیین اهمیت و لزوم توجه بیشتر به عوامل جغرافیایی در طرحریزی عملیات، تاکید بر تاثیرپذیری مستقیم راه کارهای عملیاتی خودی و دشمن از جغرافیا است. روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی می‌باشد و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به عوامل جغرافیایی در طرح‌ریزی‌های اطلاعاتی و نظامی پرداخته شده است.
یافته های پژوهش بیانگر این حقیقت است که فرایند های طرحریزی، اجرای عملیات های نظامی . انتخاب راه کارهای عملیاتی دشمن و خودی و ... کاملا تحت تاثیر عوامل جغرافیایی بوده و جغرافیا نقشی کلیدی در این خصوص ایفا می نماید.

کلیدواژه‌ها